Něco z historie

Církevní mateřská škola byla založena v 1903 zakladatelkou Kongregace sester Nejsvětější Svátosti M. M. Magdalenou Šebestovou. V roce 1948 byla činnost této školy, jako všech církevních škol, přerušena. K jejímu novému zřízení došlo 27. ledna 1992, do provozu byla uvedena 1.září 1992. V mateřské škole jsou v současné době 4 třídy smíšeného věku (3 - 7 let),  Do skupin jsou integrovány děti se speciálními potřebami, se zdravotním a tělesným postižením.

O nás

Posláním CMŠ je zabezpečit uspokojování přirozených potřeb dítěte a rozvoj jeho osobnosti v duchu křesťanské morálky a etiky. Základem výchovné práce je vytváření prostoru pro spontánní hravý projev dítěte, jeho kultivaci a formování. Základním výchovným prostředkem je tvořivá hra. Vzdělávání je uskutečňováno ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne vyskytnou, vyváženým poměrem spontánních a řízených aktivit.

Výchovnou práci se snažíme obohacovat o křesťanské prvky, jako je láska k bližnímu, tolerance, odpuštění, vzájemné usmíření, nesobeckost apod. Snažíme se děti všestranně připravit  na vstup do základní školy. Náboženská výchova prolíná nenásilně celým programem. Ve výchovné práci využíváme prvky výchovy Marie Montessori a ve zvýšené míře se zabýváme environmentální výchovou dětí. Máme velkou pěknou zahradu.

Často chodíme do planetária, navštěvujeme divadla a další kulturní pořady, rádi jezdíme i na výlety. Pro děti s nějakým handicapem, integrované se zdravotním postižením, ze socio-kulturně znevýhodněného prostředí nebo s odkladem školní docházky sestavujeme ve spolupráci se SPC individuální plány a využíváme pomoc speciálního pedagoga, asistentů pedagoga a logopedek. Speciální péči věnujeme i dětem mimořádně nadaným, dáváme jim možnost rozvíjet jejich schopnosti a nadání a zařazení do kolektivu.

Měj slunce v srdci, tam je stejně důležité jako na obloze.

(Hermann Lahm)